Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Oczyszczalnia ścieków położona jest w północno-zachodniej części miasta Gostynina w odległości około 2 km od centrum, na prawym brzegu rzeki Skrwy Lewej. Zajmuje teren o powierzchni 4,6 ha, który stanowi niewielkie wzniesienie ponad poziomem przyległych do rzeki łąk i charakteryzuje się małym zróżnicowaniem wysokościowym. Funkcjonuje od 1985 roku.

Projektowana przepustowość oczyszczalni wynosi 7668 m3/d. Teren oczyszczalni jest ogrodzony i oświetlony. Znajdują się na nim następujące obiekty:

 • Budynek administracyjno-socjalny wraz z laboratorium
 • Przepompownia ścieków surowych
 • Osadniki wstępne
 • Komora napowietrzania
 • Osadniki wtórne
 • Otwarte baseny fermentacyjne
 • Poletka osadowe
 • Kontener z prasą taśmową
 • Budynek warsztatowy wraz z kotłownią
 • Przepompownia recyrkulacyjna
 • Budynek z instalacją dozowania koagulanta PIX i polimeru
 • Budynek stacji TRAFO

Punkt zlewny ścieków dowożonych znajduje się poza terenem samej oczyszczalni, przylega bezpośrednio do niej, jest ogrodzony i oświetlony. Ścieki dopływają do oczyszczalni grawitacyjnie, czemu sprzyja układ wysokościowy miasta. Są to ścieki bytowo-gospodarcze z obiektów budownictwa mieszkaniowego oraz ścieki bytowo-gospodarcze i technologiczne ze wszystkich zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie miasta. Ścieki bytowo-gospodarcze pochodzące z zakładów przemysłowych i domów prywatnych dopływają grawitacyjnie do oczyszczalni kolektorem Ø 800 mm oraz dowożone są beczkami asenizacyjnymi.