Prezes Zarządu - Szymon Nieć

Zakres kompetencji:

Zarząd Spółki jest organem wykonawczym i zarządzającym, uprawnionym do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki. Zarząd reprezentuje Spółkę wobec innych podmiotów prawa, wydaje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej i ponosi za nie odpowiedzialność.

Składa się z 5 członków, jej kadencja trwa 3 lata. Zgromadzenie Wspólników wybiera 3 członków Rady Nadzorczej, zaś 2 członków wybierają pracownicy zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 ze zm.)

Skład Rady Nadzorczej:

 1. Józef Więckowski- przewodniczący RN
 2. Marcin Brzeziński - sekretarz RN
 3. Tomasz Skorupski - wiceprzewodniczący RN
 4. Jarosław Matuszewski - członek RN
 5. Agnieszka Pruszyńska - członek RN


Zakres kompetencji:

 • Wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach działalności,
 • Powoływanie i odwoływanie członka Zarządu Spółki,
 • Zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 • Zatwierdzanie struktury organizacyjnej,
 • Ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu oraz wniosków dotyczących podziału zysków i pokrycia strat,
 • Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 • Składanie Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania z działalnosci Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,
 • Zatwierdzanie rocznych planów w zakresie działalności merytorycznej, finansowej i inwestycyjnej,
 • Opiniowanie rocznych i wieloletnich planów rozwoju oraz rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych,
 • Opiniowanie spraw wnoszonych pod obrady Wspólników,
 • Opiniowanie kwartalnej informacji o jednoosobowej spółce z udziałem Miasta Gostynina,
 • Opiniowanie przystąpienia do innej Spółki, organizacji lub wystąpienia z nich.

Burmistrz Miasta Gostynina – Paweł Witold Kalinowski

Zakres kompetencji:

 • Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów rozwoju Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych,
 • Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • Podział zysku lub pokrycie strat,
 • Powoływanie lub odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki,
 • Zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 • Udzielanie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 • Podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki,
 • Zmiana aktu założycielskiego Spółki,
 • Ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej i zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,
 • Podział, przekształcenie, połączenie Spółki,
 • Rozwiązywanie Spółki,
 • Powoływanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 • Nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego,
 • Zbycie udziałów bądź oddanie ich w zastaw,
 • Inne sprawy zastrzezone przez Kodeks Spółek Handlowych lub inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa do wyłacznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników.