INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DANE ADMINISTRATORA

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie, ul. Polna 2, 09-500 Gostynin, NIP 775-000-08-93, REGON: 610364810, KRS: 0000116071 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 ww. rozporządzenia.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

U Administratora powołano inspektora ochrony danych osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

CEL I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie danych u administratora następuje w celu realizacji umów zawieranych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie sp. z o.o. oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. W przypadku danych utrwalonych za pomocą monitoringu wizyjnego przetwarzanie następuje w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, klientom i kontrahentom administratora. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie oraz w postaci papierowej, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie danych następuje na podstawie umowy zawartej z dysponentem danych osobowych. Przetwarzanie danych może nastąpić również na podstawie zgody udzielonej przez osobę będącą dysponentem danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umów zawieranych z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunalnym w Gostyninie sp. z o.o. na dostawę wody i/lub odprowadzenia ścieków oraz innych umów związanych z usługami świadczonymi przez Przedsiębiorstwo. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez Administratora usług na Pani/Pana rzecz. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Dane osobowe pozyskane przez administratora mogą być przekazywane pracownikom na podstawie upoważnień do przetwarzania danych oraz mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym zajmującym się bieżącą obsługą administracyjną, księgową, informatyczną i prawną. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

OKRES PRZEZ KTÓRY ADMINISTRATOR PRZETWARZA DANE

Dane osobowe pozyskane przez administratora będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w tym do prawidłowego wykonania umów zawieranych przez administratora z punktu widzenia przepisów prawa cywilnego oraz podatkowego. W zakresie danych utrwalonych za pomocą monitoringu wizyjnego dane osobowe są przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące począwszy od chwili dokonania zapisu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.

UPRAWNIENIA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osobie, której dotyczą dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Osobie której dotyczą dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe zbierane przez administratora nie są wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania.