Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

W celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gostynina woda pobierana jest z dwóch podziemnych ujęć przy ul. Kolonia i ul. Ziejkowej.

Ujęcie wody przy ul. Kolonia obejmuje 2 studnie głębinowe o nazwie K-1 i K-2, wykorzystujące zasoby wody z utworów kredowych. Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Kolonia oddana została do eksploatacji w 1984r. Maksymalna zdolność produkcji wody stacji, według pozwolenia wodnoprawnego, wynosi 1500 m3/dobę.
Ujęcie wody przy ul. Ziejkowej obejmuje 3 studnie głębinowe Nr 4, Nr 5 i Nr 6, wykorzystujące zasoby wody z utworów mioceńskich. Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Ziejkowej została oddana do eksploatacji w 1995 roku. Jej maksymalna zdolność wydobycia wody, według pozwolenia wodnoprawnego wynosi 1700m3/dobę.
Maksymalna zdolność produkcyjna obu stacji wynosi 3200m3/dobę. Obie stacje są stacjami dwustopniowymi, gdyż uzdatniona woda trafia do zbiorników, a następnie jest wprowadzana do sieci. Sam proces technologiczny poboru i uzdatniania wody nie jest skomplikowany. Obróbka wody opiera się na metodzie filtracji, przy zastosowaniu złóż żwirowych z uwzględnieniem prowadzenia procesu dezynfekcji końcowej i pełnej automatyzacji wszystkich procesów. Uzyskiwana w tych procesach woda charakteryzuje się dobrą jakością i w pełni zadowalającymi parametrami (aktualne wyniki badań w zakładce jakość i cena wody).
Obie Stacje Uzdatniania Wody przy ul. Ziejkowej i Kolonia działają całodobowo zapewniając nieprzerwaną dostawę wody dla mieszkańców Gostynina.