PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GOSTYNINIE

włącz .

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 376 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.)

Identyfikator postępowania: d63356f3-c56e-4e40-8a76-f3d224b0a31b

Link do postępowania:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d63356f3-c56e-4e40-8a76-f3d224b0a31b

Ogłoszenie o zamówieniu 2021/S 126-334818

Ogłoszenie zmian 2021/S 127-338059

Ogłoszenie zmian 2021/S 134-357714

Odpowiedzi na pytania nr 1

SWZ

Załącznik nr 2_2A Oferta

Załącznik nr 7 Wykaz osób

Załącznik nr 10 Wzór umowy

Odpowiedzi na pytania nr 2

Załącznik do odp. nr 2 - Opis techniczny

Odpowiedzi na pytania nr 3

Załączniki do odpowiedzi nr 3:

- Zaktualizowana Specyfikacja Warunków zamówienia

- Rys. T-1A - Plan sytuacyjny -  Część techniczno-sanitarna

- Zaktualizowany załącznik nr 2 - Formularz oferty

- Zaktualizowany załącznik nr 7 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

- Decyzja znak: RL.6341.63.2014.AW z dnia 15.12.2014r.

- Decyzja znak: RL.6341.63.2014.AW z dnia 29.12.2015r. (zmiana decyzji)

- Decyzja znak: WA.ZUZ.7.421.91.2019.MK z dnia 03.06.2019r.

Ogłoszenie zmian - 2021/S 126-334818

Odpowiedzi na pytania nr 4

Odpowiedzi na pytania nr 5

Załącznik do odpowiedzi nr 5

Odpowiedzi na pytania nr 6

Informacja o wniesieniu odwołania

Załącznik:

- Kopia odwołania Wykonawcy z dnia 06.08.2021r.

Ogłoszenie zmian 2021/S 154-410209

Modyfikacja treści SWZ

Zmiana terminu składania ofert

Zaktualizowany Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Ogłoszenie zmian 2021/S 161-425312

Odpowiedź na Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO 2361/21)

Załącznik - KRS

Ogłoszenie zmian - 2021/S 179-467026

Modyfikacja treści SWZ

Zaktualizowany Załącznik 2 i 2c

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

INŻYNIER KONTRAKTU

włącz .

ROZBUDOWA SIECI WOD-KAN. WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ - UL. KOLEJOWA

włącz .

"Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych i wewnętrzna linia zasilającą przepompownię przy ul. kolejowej w Gostyninie - dz. nr ew. 4955, 4954/15, 4954/16, 4954/21"

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Roboty budowlane.

Numer postępowania na miniPortalu - MPK.271.11.2021

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00076575/01 opublikowane w dniu 2021-06-09

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/aba4d669-b086-40f5-9143-42424206860e

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00082970/01 z dnia 2021-06-15

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Koparka2019

włącz .

SIWZ

włącz .

 


 


 

 

 

Budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Kolonia od ul. Kutnowskiej

Unieważnienie wyboru Wykonawcy - plik do pobrania

 


 

 

Budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Kolonia od ul. Kutnowskiej

Dokumenty do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert

Uwaga ! Zmiana terminu składania ofert

Pytanie i odpowiedz nr 1

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Opis przedmiotu zamówienia 

Wzór umowy

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Przedmiar robót

Część opisowa i uzgodnienia

Rysunek nr 1

Rysunek nr 2

Rysunek nr 3

Rysunek nr 4

Rysunek nr 5

Rysunek nr 6

Rysunek nr 7

Rysunek nr 8

 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej grawitacyjno - ciśnieniowej z przyłączami w rejonie ul. Kolonia w Gostyninie

 

ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja techniczna

Załączniki w wersji edytowalnej

Pytania i odpowiedzi