Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 376 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.)

Identyfikator postępowania: d63356f3-c56e-4e40-8a76-f3d224b0a31b

Link do postępowania:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d63356f3-c56e-4e40-8a76-f3d224b0a31b

Ogłoszenie o zamówieniu 2021/S 126-334818

Ogłoszenie zmian 2021/S 127-338059

Ogłoszenie zmian 2021/S 134-357714

Odpowiedzi na pytania nr 1

SWZ

Załącznik nr 2_2A Oferta

Załącznik nr 7 Wykaz osób

Załącznik nr 10 Wzór umowy

Odpowiedzi na pytania nr 2

Załącznik do odp. nr 2 - Opis techniczny

Odpowiedzi na pytania nr 3

Załączniki do odpowiedzi nr 3:

- Zaktualizowana Specyfikacja Warunków zamówienia

- Rys. T-1A - Plan sytuacyjny -  Część techniczno-sanitarna

- Zaktualizowany załącznik nr 2 - Formularz oferty

- Zaktualizowany załącznik nr 7 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

- Decyzja znak: RL.6341.63.2014.AW z dnia 15.12.2014r.

- Decyzja znak: RL.6341.63.2014.AW z dnia 29.12.2015r. (zmiana decyzji)

- Decyzja znak: WA.ZUZ.7.421.91.2019.MK z dnia 03.06.2019r.

Ogłoszenie zmian - 2021/S 126-334818

Odpowiedzi na pytania nr 4

Odpowiedzi na pytania nr 5

Załącznik do odpowiedzi nr 5

Odpowiedzi na pytania nr 6

Informacja o wniesieniu odwołania

Załącznik:

- Kopia odwołania Wykonawcy z dnia 06.08.2021r.

Ogłoszenie zmian 2021/S 154-410209

Modyfikacja treści SWZ

Zmiana terminu składania ofert

Zaktualizowany Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Ogłoszenie zmian 2021/S 161-425312

Odpowiedź na Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO 2361/21)

Załącznik - KRS

Ogłoszenie zmian - 2021/S 179-467026

Modyfikacja treści SWZ

Zaktualizowany Załącznik 2 i 2c

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania