Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1

ustawy Prawo zamówien publicznytch - Usługi

Numer postępowania na miniPortalu - MPK.271.12.2021

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00084774/01 opublikowane w dniu 2021-06-16 

Link do postępowania:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0d344a72-5b5e-4268-b6bb-07bfef85a3b3 

Link do Dokumentacji Projektowej: https://drive.google.com/drive/folders/1Rc_GbiauMeGnxm8UwYzirAbaizDyWq-r?usp=sharing

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00086162/01 opublikowane w dniu 2021-06-17


Zapytania Wykonawców

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


Informacja z otwarcia ofert