Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Spółka z o. o. zaprasza do składania ofert na realizację usługi pn.:

"Odbiór, transport i przetworzenie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Gostyninie - kod odpadu 19 08 05"

1. Zaproszenie do złożenia oferty

2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - wzór umowy

4. Załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy

5. Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia

-------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

------------------------------------------------------

Informacja o wyniku postępowania

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Spółka z o. o. zaprasza do składania ofert na realizowanie usługi pn.:

"Odbiór i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02 z oczyszczalni ścieków w Gostyninie"

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - wzór umowy

4. Załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy

5. Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia

--------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

-------------------------------------------------------

Informacja o wyniku postępowania

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W GOSTYNINIE SPÓŁKA Z O. O. ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:

Przygotowanie i przeprowadzenie w imieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Spółka z o. o. (Zamawiającego) postępowania o zamówienie publiczne na realizację inwestycji pn.  "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie" - jako Pełnomocnik Zamawiającego, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843).

1. Zaproszenie do składania ofert

2. Załącznik nr 1 - wzór umowy

3. Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

4. Załącznik nr 3 - oświadczenie

5. Załącznik nr 4 - wykaz osób

6. Odpowiedź na zapytanie

----------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

----------------------------------------

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty