Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 132 oraz art. 376 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020 roku poz. 1710 ze zm.) 

Identyfikator postępowania: ocds-148610-8b87eae8-d91e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8b87eae8-d91e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 376 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020 roku poz. 1710 ze zm.) 

Identyfikator postępowania: b9770b06-0077-4d60-a397-5fe54095da37

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b9770b06-0077-4d60-a397-5fe54095da37

 

 

Informacja o wniesieniu odwołania

Odwołanie

Odpowiedzi na pytania nr 1

Odpowiedzi na pytania nr 2

Odpowiedzi na pytania nr 3

Zał. nr 13 - wykaz cen - aktualizacja

Ogłoszenie zmian 2022/S 196-557544

Modyfikacja treści SWZ

Odpowiedzi na pytania nr 4

Załącznik nr 1 - umowa

Załącznik nr 2 - osady, badania marzec 2022

Załącznik nr 3 - osady, badania lipiec 2022

Odpowiedzi na pytania nr 5

Odpowiedzi na pytania nr 6

Odpowiedzi na pytania nr 7

Zał. nr 13 - wykaz cen - aktualizacja 21-10-2022

KIO Stanowisko Zamawiającego

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie przetargu

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 376 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.)

Identyfikator postępowania: d63356f3-c56e-4e40-8a76-f3d224b0a31b

Link do postępowania:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d63356f3-c56e-4e40-8a76-f3d224b0a31b

Ogłoszenie o zamówieniu 2021/S 126-334818

Ogłoszenie zmian 2021/S 127-338059

Ogłoszenie zmian 2021/S 134-357714

Odpowiedzi na pytania nr 1

SWZ

Załącznik nr 2_2A Oferta

Załącznik nr 7 Wykaz osób

Załącznik nr 10 Wzór umowy

Odpowiedzi na pytania nr 2

Załącznik do odp. nr 2 - Opis techniczny

Odpowiedzi na pytania nr 3

Załączniki do odpowiedzi nr 3:

- Zaktualizowana Specyfikacja Warunków zamówienia

- Rys. T-1A - Plan sytuacyjny -  Część techniczno-sanitarna

- Zaktualizowany załącznik nr 2 - Formularz oferty

- Zaktualizowany załącznik nr 7 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

- Decyzja znak: RL.6341.63.2014.AW z dnia 15.12.2014r.

- Decyzja znak: RL.6341.63.2014.AW z dnia 29.12.2015r. (zmiana decyzji)

- Decyzja znak: WA.ZUZ.7.421.91.2019.MK z dnia 03.06.2019r.

Ogłoszenie zmian - 2021/S 126-334818

Odpowiedzi na pytania nr 4

Odpowiedzi na pytania nr 5

Załącznik do odpowiedzi nr 5

Odpowiedzi na pytania nr 6

Informacja o wniesieniu odwołania

Załącznik:

- Kopia odwołania Wykonawcy z dnia 06.08.2021r.

Ogłoszenie zmian 2021/S 154-410209

Modyfikacja treści SWZ

Zmiana terminu składania ofert

Zaktualizowany Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Ogłoszenie zmian 2021/S 161-425312

Odpowiedź na Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO 2361/21)

Załącznik - KRS

Ogłoszenie zmian - 2021/S 179-467026

Modyfikacja treści SWZ

Zaktualizowany Załącznik 2 i 2c

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1

ustawy Prawo zamówien publicznytch - Usługi

Numer postępowania na miniPortalu - MPK.271.12.2021

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00084774/01 opublikowane w dniu 2021-06-16 

Link do postępowania:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0d344a72-5b5e-4268-b6bb-07bfef85a3b3 

Link do Dokumentacji Projektowej: https://drive.google.com/drive/folders/1Rc_GbiauMeGnxm8UwYzirAbaizDyWq-r?usp=sharing

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00086162/01 opublikowane w dniu 2021-06-17


Zapytania Wykonawców

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


Informacja z otwarcia ofert