Burmistrz Miasta Gostynina – Agnieszka Korajczyk - Szyperska

Zakres kompetencji:

 • Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów rozwoju Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych,
 • Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • Podział zysku lub pokrycie strat,
 • Powoływanie lub odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki,
 • Zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 • Udzielanie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 • Podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki,
 • Zmiana aktu założycielskiego Spółki,
 • Ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej i zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,
 • Podział, przekształcenie, połączenie Spółki,
 • Rozwiązywanie Spółki,
 • Powoływanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 • Nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego,
 • Zbycie udziałów bądź oddanie ich w zastaw,
 • Inne sprawy zastrzeżone przez Kodeks Spółek Handlowych lub inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników.