Prezes Zarządu - Roman Augustyniak

Zakres kompetencji:

Zarząd Spółki jest organem wykonawczym i zarządzającym, uprawnionym do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki. Zarząd reprezentuje Spółkę wobec innych podmiotów prawa, wydaje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej i ponosi za nie odpowiedzialność.