Składa się z 5 członków, jej kadencja trwa 3 lata. Zgromadzenie Wspólników wybiera 3 członków Rady Nadzorczej, zaś 2 członków wybierają pracownicy zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 ze zm.)

Skład Rady Nadzorczej:

 1. Radosław Bednarski- przewodniczący RN
 2. Rafał Kania - wiceprzewodniczący RN
 3. Jarosław Jaworski- sekretarz RN
 4. Jarosław Matuszewski - członek RN
 5. Agnieszka Pruszyńska - członek RN


Zakres kompetencji:

 • Wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach działalności,
 • Powoływanie i odwoływanie członka Zarządu Spółki,
 • Zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 • Zatwierdzanie struktury organizacyjnej,
 • Ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu oraz wniosków dotyczących podziału zysków i pokrycia strat,
 • Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 • Składanie Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania z działalnosci Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,
 • Zatwierdzanie rocznych planów w zakresie działalności merytorycznej, finansowej i inwestycyjnej,
 • Opiniowanie rocznych i wieloletnich planów rozwoju oraz rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych,
 • Opiniowanie spraw wnoszonych pod obrady Wspólników,
 • Opiniowanie kwartalnej informacji o jednoosobowej spółce z udziałem Miasta Gostynina,
 • Opiniowanie przystąpienia do innej Spółki, organizacji lub wystąpienia z nich.