Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Sp. z o.o. znajduje sie w budynku administracyjnym Oczyszczalni Ścieków przy ul. Ziejkowej 21.

Laboratorium wdrożyło i stosuje system zarządzania jakością w zakresie badań fizykochemicznych wody i ścieków oraz badań mikrobiologicznych wody. Posiada Certyfikat potwierdzajacy spełnienie wymagań normy ISO 9001:2015.
Laboratorium posiada również zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie do wykonywania badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1152 z późniejszymi zmianami). Laboratorium prowadzi systematyczną kontrolę jakości wody na ujęciach, Stacjach Uzdatniania Wody i w sieci wodociągowej, a także wykonuje na bieżąco oznaczenia fizykochemiczne ścieków niezbędne przy obsłudze technologicznej mechaniczno-biologicznej Oczyszczalni Ścieków. Do obowiązków laboratorium należy także wykonywanie analiz ścieków pochodzących z kontroli zakładów wprowadzających ścieki do kanalizacji miejskiej.
Prowadzimy również działalność usługową wykonując analizy wody i ścieków na zlecenie.

Certyfikat ISO 9001:2015