Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstało w dniu 01.07.1997 roku w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasta Gostynina. Przekształcenie nastąpiło na podstawie Uchwały Zarządu Miejskiego oraz w oparciu o przepisy Ustawy o gospodarce komunalnej. Z dniem 18 maja 2010r Spółka działa pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Spółka z o.o. jest Spółką prawa handlowego, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000116071.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. zajmuje się w szczególności:

• utrzymaniem w ruchu ciągłym produkcji i dystrybucji wody w dwóch dwustopniowych ujęciach przy ul. Koloni i Ziejkowej w Gostyninie oraz całodobowym kierowaniem tymi procesami,

• konserwacją, naprawą zdrojów ulicznych,

• całodobowym sterowaniem procesami odbioru i oczyszczania ścieków przesyłanych z terenu miasta do mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków przy ul. Ziejkowej,

• obsługa punktu zlewni ścieków dowożonych,

• dbaniem o jakość wody i monitorowaniem jakości ścieków przez systematyczne badania laboratoryjne,

• utrzymaniem w stałej gotowości pogotowia wodno – kanalizacyjnego, • powiększaniem terenów objętych miejską siecią wodociągowo – kanalizacyjną przez projektowanie i budowę nowych jej odcinków w ramach możliwości finansowych,

• systematycznymi przeglądami, naprawami i remontami istniejącej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, pomp głębinowych oraz urządzeń oczyszczalni ścieków.