Twardość wody
Norma na 60 - 500 mg CaCO3/l

Twardość
Wodociąg Gostynin
stopnie francuskie (stopnie F) od 19,4 do 21,6
stopnie niemieckie (DH) od 10,7 do 12,1
milimole CaCO3(mmol/l) od 1,91 do 2,16
mval/l od 3,8 do 4,3
mg CaCO3/l (ppm) od 191,4 do 216,3
stopnie brytyjskie (Clarka) od 13,4 do 15,1
skala twardości woda średniej twardości

 


 Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Sp. z o.o. o jakości wody wodociągowej na terenie miasta Gostynina z dnia 29.03.2022r.

 

SUW Kolonia     - woda uzdatniona

Lp.

Parametry i wskaźniki

Jednostka

Zawartość w wodzie wodociągowej

Wymagania wg Rozp. Min. Zdr.
z dn. 7.12.2017r.
(Dz.U. 2017 poz.2294)

1.

Odczyn pH

pH

7,5±0,1

6,5 – 9,5

2.

Barwa

mg/l

 

 

5±1

Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

(pożądana wartość do 15 mg/l)

3.

Zapach

-

 

Akceptowalny

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

4.

Smak

-

 

Akceptowany

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

5.

Mętność

NTU

0,54±0,05

1,0

6.

Przewodność

µS/cm

445±19

2500

7.

Żelazo

µg/l

102,0+18,6

200

8.

Mangan

µg/l

40,5±4,1

50

9.

Bakterie grupy Coli

jtk/100ml

0

0 jtk/100 ml

10.

Bakterie E.Coli

jtk/100ml

0

0 jtk/100 ml

11.

Ogólna liczba mikroorganizmów w temp.22±2°C po 72 h

jtk/1ml

1jtk/1ml

(0;7)

 

Bez nieprawidłowych zmian (*)

 

 Ocena Jakości Wody SUW Kolonia - plik do pobrania

 Ocena jakości wody SUW Ziejkowa - pliki do pobrania

SUW Ziejkowa     - woda uzdatniona

Lp.

Parametry i wskaźniki

Jednostka

Zawartość w wodzie wodociągowej

Wymagania wg Rozp. Min. Zdr.
z dn. 7.12.2017r.
(Dz.U. 2017 poz.2294)

1.

Odczyn pH

pH

7,65±0,1

6,5 – 9,5

2.

Barwa

mg/l

5±1

Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

(pożądana wartość do 15 mg/l)

3.

Zapach

-

 Akceptowalny

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

4.

Smak

-

 Akceptowany

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

5.

Mętność

NTU

0,41±0,04

1,0

6.

Przewodność

µS/cm

474±20

2500

7.

Żelazo

µg/l

34,0±4,8

200

8.

Mangan

µg/l

32,0+3,0

50

8.

Bakterie grupy Coli

jtk/100ml

0

0 jtk/100 ml

9.

Bakterie E.Coli

jtk/100ml

0

0 jtk/100 ml

10.

Ogólna liczba mikroorganizmów w temp.22±2°C po 72 h

jtk/1ml

2jtk/1ml

(0;8)

 

Bez nieprawidłowych zmian (*)

 

(*) Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

           - 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej

           - 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 października 2021 roku wejdą w życie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Podstawą prawną wprowadzenia taryf jest decyzja nr; WA.RZT.70.201.2021/7 z dnia 15.09.2021r. oraz postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej nr: WA.RZT.70.201.2021/8 z dnia 21.09.2021r., wydane przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie

1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres 36 miesięcy począwszy od dnia 1.10.2021r.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaje cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat netto

1

Grupa 1 – gospodarstwa domowe rozliczane w okresach jednomiesięcznych

Cena wody (zł/m3)

3,90

Stawka opłaty abonamentowej

3,29

2

Grupa 2 – gospodarstwa domowe rozliczane w okresach dwumiesięcznych

Cena wody (zł/m3)

3,90

Stawka opłaty abonamentowej

3,19

3

Grupa 3 – pozostali odbiorcy

Cena wody (zł/m3)

4,92

Stawka opłaty abonamentowej

3,29

2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki na okres 36 miesięcy począwszy od dnia 1.10.2021r.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaje cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat netto

1

Grupa 1– gospodarstwa domowe rozliczane w okresach jednomiesięcznych

Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3)

5,20

2

Grupa 2- gospodarstwa domowe rozliczane w okresach dwumiesięcznych

Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3)

5,20

3

Grupa 3 – pozostali odbiorcy

Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3)

8,68

CENA NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH DOWOŻONYCH OD DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2021r.

 

Lp.
Rodzaj ścieków
Jednostka miary
Cena brutto w zł
1
 
Nieczystości płynne socjalno-bytowe ze zbiorników bezodpływowych, dostarczane do zlewni ścieków
 
m3
13,00