Ocena Jakości Wody Ziejkowa

 Z 04 2024

 

Ocena Jakości Wody Kolonia

K 04 2024

 

 

 

 Twardość wody
Norma na 60 - 500 mg CaCO3/l

Twardość
Wodociąg Gostynin
stopnie francuskie (stopnie F) od 19,4 do 21,6
stopnie niemieckie (DH) od 10,7 do 12,1
milimole CaCO3(mmol/l) od 1,91 do 2,16
mval/l od 3,8 do 4,3
mg CaCO3/l (ppm) od 191,4 do 216,3
stopnie brytyjskie (Clarka) od 13,4 do 15,1
skala twardości woda średniej twardości

 


 Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Sp. z o.o. o jakości wody wodociągowej na terenie miasta Gostynina z dnia 10.10.2022r.

 

SUW Kolonia     - woda uzdatniona

Lp.

Parametry i wskaźniki

Jednostka

Zawartość w wodzie wodociągowej

Wymagania wg Rozp. Min. Zdr.
z dn. 7.12.2017r.
(Dz.U. 2017 poz.2294)

1.

Odczyn pH

pH

7,54±0,1

6,5 – 9,5

2.

Barwa

mg/l

 

 

5±1

Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

(pożądana wartość do 15 mg/l)

3.

Zapach

-

 

Akceptowalny

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

4.

Smak

-

 

Akceptowany

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

5.

Mętność

NTU

0,18±0,02

1,0

6.

Przewodność

µS/cm

418±18

2500

7.

Żelazo

µg/l

20,0+2,8

200

8.

Mangan

µg/l

23,0±2,1

50

9.

Bakterie grupy Coli

jtk/100ml

0

0 jtk/100 ml

10.

Bakterie E.Coli

jtk/100ml

0

0 jtk/100 ml

11.

Ogólna liczba mikroorganizmów w temp.22±2°C po 72 h

jtk/1ml

0jtk/1ml

 

 

Bez nieprawidłowych zmian (*)

 

 Ocena Jakości Wody SUW Kolonia - plik do pobrania

 Ocena jakości wody SUW Ziejkowa - pliki do pobrania

SUW Ziejkowa     - woda uzdatniona

Lp.

Parametry i wskaźniki

Jednostka

Zawartość w wodzie wodociągowej

Wymagania wg Rozp. Min. Zdr.
z dn. 7.12.2017r.
(Dz.U. 2017 poz.2294)

1.

Odczyn pH

pH

7,51±0,1

6,5 – 9,5

2.

Barwa

mg/l

5±1

Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

(pożądana wartość do 15 mg/l)

3.

Zapach

-

 Akceptowalny

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

4.

Smak

-

 Akceptowany

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

5.

Mętność

NTU

0,18±0,02

1,0

6.

Przewodność

µS/cm

261±11

2500

7.

Żelazo

µg/l

39,5±5,5

200

8.

Mangan

µg/l

38,0+3,5

50

8.

Bakterie grupy Coli

jtk/100ml

0

0 jtk/100 ml

9.

Bakterie E.Coli

jtk/100ml

0

0 jtk/100 ml

10.

Ogólna liczba mikroorganizmów w temp.22±2°C po 72 h

jtk/1ml

5jtk/1ml

(2;12)

 

Bez nieprawidłowych zmian (*)

 

(*) Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

           - 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej

           - 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 września 2023 roku obowiązuje nowa  taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Podstawą prawną wprowadzenia taryfy jest decyzja nr; WA.RZT.70.68.2023/6 z dnia 17.08.2023r. wydana przez Dyrektora RZGW Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie, publikowana w dniu 24.08.2023r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres 3 lat począwszy od dnia 1.09.2023r. :

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaje cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat netto od dnia 01.09.2023 do 31.08.2024

Wielkość cen i stawek opłat netto od dnia 01.09.2024 do 31.08.2025

Wielkość cen i stawek opłat netto od dnia 01.09.2025 do 31.08.2026

1

Grupa 1 – gospodarstwa domowe rozliczane w okresach jednomiesięcznych

Cena wody (zł/m3)

4,74

4,83

4,98

Stawka opłaty abonamentowej 1m-c

3,77

4,02

4,17

2

Grupa 2 – gospodarstwa domowe rozliczane w okresach dwumiesięcznych

Cena wody (zł/m3)

4,74

4,83

4,98

Stawka opłaty abonamentowej za 2m-ce

7,54

8,03

8,34

3

Grupa 3 – pozostali odbiorcy

Cena wody (zł/m3)

4,79

4,89

5,03

Stawka opłaty abonamentowej 1m-c

3,77

4,02

4,17

4

Grupa 4 – Gmina Miasta Gostynina woda na cele p.poż.

Cena wody (zł/m3)

4,79

4,89

5,03

Stawka opłaty abonamentowej za 3 m-ce

11,31

12,05

12,52

5

Grupa 5 –gospodarstwa domowe na terenie gminy, zasilani wodą zakupiona od WSZPZOZ w Gostyninie , rozliczani okresach jednomiesięcznych

Cena wody (zł/m3)

6,04

6,21

6,33

Stawka opłaty abonamentowej 1m-c

3,77

4,02

4,17

2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki na okres 3 lat począwszy od dnia 1.09.2023r.:

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaje cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat netto od dnia 01.09.2023 do 31.08.2024

Wielkość cen i stawek opłat netto od dnia 01.09.2024  do 31.08.2025

Wielkość cen i stawek opłat netto od dnia 01.09.2025 do 31.08.2026

1

Grupa 1– gospodarstwa domowe rozliczane w okresach jednomiesięcznych

Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3)

6,25

6,47

6,76

Stawka opłaty abonamentowej 1m-c

3,30

3,52

3,66

2

Grupa 2- gospodarstwa domowe rozliczane w okresach dwumiesięcznych

Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3)

6,25

6,47

6,76

Stawka opłaty abonamentowej za 2 m-ce

6,61

7,04

7,31

3

Grupa 3 – pozostali odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe, nie zaliczani do grupy 1 i 2.

Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3)

6,25

6,47

6,76

Stawka opłaty abonamentowej

3,30

3,52

3,66

4

Grupa 4 -pozostali odbiorcy usług nie wymienieni w grupie 3, odprowadzający ścieki komunalne i przemysłowe

Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3)

6,25

6,47

6,76

Stawka opłaty abonamentowej

3,30

3,52

3,66

 Do cen i stawek określonych w w/w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług .

 

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 października 2021 roku wejdą w życie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Podstawą prawną wprowadzenia taryf jest decyzja nr; WA.RZT.70.201.2021/7 z dnia 15.09.2021r. oraz postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej nr: WA.RZT.70.201.2021/8 z dnia 21.09.2021r., wydane przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie

1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres 36 miesięcy począwszy od dnia 1.10.2021r.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaje cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat netto

1

Grupa 1 – gospodarstwa domowe rozliczane w okresach jednomiesięcznych

Cena wody (zł/m3)

3,90

Stawka opłaty abonamentowej

3,29

2

Grupa 2 – gospodarstwa domowe rozliczane w okresach dwumiesięcznych

Cena wody (zł/m3)

3,90

Stawka opłaty abonamentowej

3,19

3

Grupa 3 – pozostali odbiorcy

Cena wody (zł/m3)

4,92

Stawka opłaty abonamentowej

3,29

2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki na okres 36 miesięcy począwszy od dnia 1.10.2021r.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaje cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat netto

1

Grupa 1– gospodarstwa domowe rozliczane w okresach jednomiesięcznych

Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3)

5,20

2

Grupa 2- gospodarstwa domowe rozliczane w okresach dwumiesięcznych

Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3)

5,20

3

Grupa 3 – pozostali odbiorcy

Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3)

8,68

 

CENA NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH DOWOŻONYCH OD DNIA 5 WRZEŚNIA 2023r.

 

 L.p. Rodzaj ścieków
Jednostka miary
Cena brutto w zł
 1  Nieczystości płynne socjalno-bytowe ze zbiorników bezodpływowych, dostarczane do zlewni ścieków  m3  18,00

 

 

CENA OSADÓW CIEKŁYCH Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI

 

Lp.
Rodzaj ścieków
Jednostka miary
Cena brutto w zł
1
 
OSADY CIEKŁE Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI
 
m3
75,60

 

 

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH OD 10.10.2022r.

 

Lp.

Usługi i czynności

Jednostka

 

Kwota netto
w zł

Kwota

brutto

w zł

1

Pierwsze plombowanie wodomierza bez opłat. Każde następne z przyczyn niezależnych od MPK w Gostyninie Sp. z o.o.

Usługa

40,00

49,20

2

Plombowanie podwodomierza

Usługa

40,00

49,20

3

Montowanie podwodomierza

Usługa

60,00

73,80

4

Wymiana uszkodzonego zaworu kulowego z winy odbiorcy usług od fi 15 do fi 25 bez kosztów zaworu

Usługa

60,00

73,80

5

Ponowne uruchomienie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego z przyczyn niezależnych od MPK w Gostyninie Sp. z o.o. (wznowienie)

Usługa

200,00

246,00

6

Zamknięcie lub otwarcie zasuwy przyłączeniowej na zlecenie zewnętrzne - gospodarstwa domowe

Usługa

50,00

61,50

7

Zamknięcie i otwarcie zasuwy na sieci wodociągowej

Usługa

250,00

307,50

8

Udostępnienie hydrantu do celów komercyjnych bez kosztów zużycia wody

Usługa

300,00

369,00

9

Nieuzasadnione wezwanie do sprawdzenia przyłącza lub wodomierza

Sztuka

50,00

61,50

10

Wymiana uszkodzonego wodomierza z przyczyn niezależnych od MPK w Gostyninie Sp. z o.o. bez kosztów nowego wodomierza

Usługa

60,00

73,80

11

Czyszczenie i udrażnianie  kanalizacji sprzętem WUKO (dojazd na terenie Gostynina w cenie usługi, poza Gostyninem cena dojazdu do uzgodnienia indywidualnie)

Godz.

350,00

430,50

12

Inspekcja telewizyjna kanalizacji:

 

1.    dojazd do miejsca wykonania inspekcji telewizyjnej kanalizacji na terenie Gostynina (poza Gostyninem cena dojazdu do uzgodnienia indywidualnie)

Usługa

150,00

184,50

2.    wykonanie inspekcji telewizyjnej kanalizacji o przekroju nie mniejszej niż fi 200 (za 1 mb):

Usługa

 
  • do 500 mb

8,00

9,84

  • od 500 mb do 2 km

7,00

8,61

  • powyżej 2 km

6,00

7,38

13

Minikoparka Kubota wraz z operatorem (dojazd na terenie Gostynina w cenie usługi, poza Gostyninem cena dojazdu do uzgodnienia indywidualnie)

Godz.

100,00

123,00

14

Koparko – ładowarka Caterpillar wraz z operatorem (dojazd na terenie Gostynina w cenie usługi, poza Gostyninem cena dojazdu do uzgodnienia indywidualnie)

Godz.

160,00

196,80

15

Koparko – ładowarka Caterpillar z młotem hydraulicznym wraz z operatorem (dojazd na terenie Gostynina w cenie usługi, poza Gostyninie cena dojazdu do uzgodnienia indywidualnie)

Godz.

170,00

209,10

16

Uzgodnienie branżowe indywidualne

Usługa

80,00

98,40

17

Uzgodnienie projektu sieci

Usługa

150,00

184,50