W dniu 5 września 2014r Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. podpisało umowę o dofinansowanie dla Projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyninie", który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Priorytet: I Gospodarka wodno - ściekowa Działanie: 1:1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Wartość Projektu 13 556 876,01zł brutto, w tym wysokość dofinansowania 6 919 516, 68zł.

 

Cel główny projektu

Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyninie” ma na celu zniwelowanie niedoborów ilościowych systemu gospodarki ściekowej na terenie Miasta Gostynin , a także przyczyni się do spełnienia norm i przepisów prawodawstwa polskiego i unijnego w ww. zakresie. Celem przedsięwzięcia jest wyposażenie Aglomeracji Gostynin w infrastrukturę techniczną umożliwiającą: odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, przyczynienie się do spełnienia przez aglomerację Gostynin wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

Kontrakt 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 167,2 mb, w tym 122 mb fi 250 i 45,2 mb fi 160 bez przyłączy w rejonie ulic Krośniewickiej, Kowalskiej i Szkolnej w Gostyninie,

Kontrakt 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 436 mb, w tym 70 mb fi 250, 151 mb fi 200 i 110 mb fi 110 oraz 1 przyłącze o długości 27 mb w rejonie ulic Krośniewickiej, Kowalskiej i Szkolnej w Gostyninie,

Kontrakt 3 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyninie – etap I, Zakres: ul. Kościuszkowców, Morenowa, Krośniewicka, Kowalska,

Kontrakt 3 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyninie – etap II, Zakres: ul. Zamkowa,

Nadzór budowlany dla kontraktu 3.

 

Stan aktualny:

Kontrakt 1 oraz Kontrakt 2 projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyninie” został zrealizowany.

Kontrakt 3 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyninie – etap I, Zakres :ul. Kościuszkowców, Morenowa, Krośniewicka, Kowalska oraz Nadzór budowlany dla kontraktu 3 jest w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia budowy 30.09.2015 rok.

Kontrakt 3 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyninie – etap II, Zakres: ul. Zamkowa znajduje się w trakcie procedury przetargowej.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie złożyło wniosek o rozszerzenie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyninie”  o zadania:

Kontrakt 4 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyninie w ul. Mazowiecka, Słowackiego, Kolejowa, Czapskiego, Małkowskiego, Gen. M. Wittek,

Nadzór budowlany dla kontraktu 4,

Dostawa nowego specjalistycznego samochodu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej wraz z wyposażeniem oraz szkoleniem pracowników.

Spółka w chwili obecnej oczekuje na pozytywną decyzję zwiększenia zakresu rzeczowego projektu.

Zakładany okres realizacji: 31.12.2015 rok

W dniu 28 lipca 2015r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Polnej 2 podpisało Aneks nr 2 do Umowy o dofinansowanie nr POIS. 01.01.00-00-010/14-00  z dnia 5 września 2014 roku dla Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyninie”. Zgodnie z podpisanym Aneksem nr 2 całkowity koszt realizacji Projektu wynosi obecnie 13 555 725,01 zł brutto.

Na powyższy Projekt Beneficjent otrzyma dofinansowanie w kwocie nie większej niż 6 919 363,88 zł.

W wyniku podpisania Aneksu Nr 2 do Umowy nr POIS. 01.01.00-00-010/14-00 nastąpiło rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu o następujące zadania:

Kontrakt 4: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyninie w ul. Mazowiecka, Słowackiego, Kolejowa, Czapskiego, Hubalczyków , Honorowych Dawców Krwi, Gerwatowskiego, Małkowskiego, Gen. M. Wittek.

Nadzór Budowlany dla Kontraktu 4

Kontrakt 5: Dostawa nowego specjalistycznego samochodu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej wraz z wyposażeniem oraz szkoleniem pracowników.

Stan realizacji zadania na dzień 06.08.2015r.:

Kontrakt 3 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyninie – etap I, Zakres :ul. Kościuszkowców, Morenowa, Krośniewicka, Kowalska oraz Nadzór budowlany dla kontraktu 3 znajduje się w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia budowy do 30.09.2015 roku.

Kontrakt 3 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyninie – etap II, Zakres: ul. Zamkowa znajduje się w trakcie realizacji. Umowa została podpisana w dniu 30.07.2015 roku, termin zakończenia budowy do 30.10.2015 roku.

Kontrakt 4: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyninie w ul. Mazowiecka, Słowackiego, Kolejowa, Czapskiego, Hubalczyków , Honorowych Dawców Krwi, Gerwatowskiego, Małkowskiego, Gen. M. Wittek znajduje się w trakcie realizacji. Umowa została podpisana 30.07.2015 roku, termin zakończenia budowy do 16.10.2015 roku.

Nadzór Budowlany dla Kontraktu 4 znajduje się w trakcie realizacji.

Kontrakt 5: Dostawa nowego specjalistycznego samochodu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej wraz z wyposażeniem oraz szkoleniem pracowników znajduje się w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania do 30.10.2015 roku.

 

 

W dniu 5 kwietnia 2016r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Polnej 2 podpisało Aneks nr 4 do Umowy o dofinansowanie nr POIS. 01.01.00-00-010/14-00  z dnia 5 września 2014 roku dla Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyninie”. Zgodnie z podpisanym Aneksem nr 2 całkowity koszt realizacji Projektu wynosi obecnie 10 402 425,64 zł brutto.

Na powyższy Projekt Beneficjent otrzyma dofinansowanie w kwocie nie większej niż 5 275 355,36 zł.