Zgromadzenie Wspólników

Burmistrz Miasta Gostynina
Zakres kompetencji:

• Zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów jej działania,
• Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,
• Podział zysku lub pokrycie strat,
• Powoływanie lub odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki,
• Zatwierdzanie regulaminów Spółki oraz regulaminów Zarządu i Rady Nadzorczej,
• Udzielanie Zarządowi i Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania ich Obowiązków,
• Podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki,
• Zmiana umowy Spółki,
• Ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
• Łączenie Spółek,
• Rozwiązywanie i likwidacja Spółki
• Przystępowanie Spółki do zrzeszeń gospodarczych oraz izb przemysłowo- handlowych,
• Tworzenie przez Spółkę nowych Spółek oraz przystępowanie do innych Spółek,
• Zbycie udziałów bądź oddanie ich w zastaw,
• Rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd,
• Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw zastrzeżonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wyłącznej właściwości Zgromadzenia Wspólników,
• Tworzenie i likwidacja funduszy