Zarząd Spółki

Prezes Zarządu - Władysław Dziachan

Zakres kompetencji:

Zarząd Spółki jest organem wykonawczym i zarządzającym, kierującym jej działalnością, reprezentuje Spółkę w Sądzie i poza Sądem. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin, zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.