Rada Nadzorcza

Składa się z 5 członków, jej kadencja trwa 3 lata. Zgromadzenie Wspólników wybiera 3 członków Rady Nadzorczej, zaś 2 członków wybierają pracownicy zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43)
Zakres kompetencji:
• Wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki,
• Powoływanie i odwoływanie członka Zarządu Spółki,
• Badanie i opiniowanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, sprawozdania Zarządu oraz wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat,
• Opiniowanie wniosków o ustalenie i zmianę ceny świadczeń i usług komunalnych, których ustalanie jest ustawowym uprawnieniem władz gminy,
• Wyłącza się prawo wykonywania nadzoru przez każdego członka Rady Nadzorczej z osobna.