Jakość i cena wody

 

Informacja ws obowiązujących taryf za wodę i ścieki

 

 DECYZJA WA.RET.070.1.322.3.2018 zatwierdzająca taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - decyzja plik do pobrania

 

 


 

 


 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie sp. z o.o. zwraca się z informacją do swoich klientów ws. taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zgodnie z treścią przepisu art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami. MPK w Gostyninie sp. z o.o. złożyło wniosek o zatwierdzenie taryf w dniu 10 listopada 2017 roku. Powyższy wniosek został pozytywnie zweryfikowany przez Burmistrza Miasta Gostynina.

Rada Miejska w Gostyninie na posiedzeniu w dniu 30.11.2017r. zdecydowała o nie podjęciu uchwały w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2018 roku.

Wobec niepodjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf, zgodnie z treścią art. 24 ust. 8 ww. ustawy taryfy zweryfikowane przez Burmistrza wchodzą w życie z mocy prawa po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf. Ponadto w związku z nowelizacją ww. ustawy, nowe taryfy weszły w życie w dniu 12 grudnia 2017r.

 

Poniżej podajemy ceny naszych usług obowiązujących od dnia 12 grudnia 2017r.do dnia 27.07.2018r.

 Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaje cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat netto

1

Grupa 1

Cena wody (zł/m3)

3,26

2

Grupa 2

Cena wody (zł/m3)

4,41

3

Grupa 3

Cena wody (zł/m3)

3,51

4

Wszyscy odbiorcy

Miesięczna opłata abonamentowa ():

3,00

 

 

 

 

 

 

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaje cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat netto

1

Grupa 1

Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3)

4,50

2

Grupa 2

Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3)

7,85

 

 

 

 

 

 

Cennik usług oczyszczania nieczystości płynnych dowożonych do oczyszczalni ścieków                         przy ul. Ziejkowej 21 w Gostyninie:                               

 

Cennik ścieków dowożonych obowiązujący od 1 czerwca 2018r. 

 

Lp.

Rodzaj ścieków

Jednostka miary

Cena brutto w zł

1

Nieczystości płynne socjalno-bytowe ze zbiorników bezodpływowych, dostarczane do zlewni ścieków

m3

10,00

 

 

 

                                                                                                                                                                               

 

JAKOŚĆ WODY

 

Twardość wody
Norma na 60 - 500 mg CaCO3/l

Twardość
Wodociąg Gostynin
stopnie francuskie (stopnie F) od 19,4 do 21,6
stopnie niemieckie (DH) od 10,7 do 12,1
milimole CaCO3(mmol/l) od 1,91 do 2,16
mval/l od 3,8 do 4,3
mg CaCO3/l (ppm) od 191,4 do 216,3
stopnie brytyjskie (Clarka) od 13,4 do 15,1
skala twardości woda średniej twardości

 


 

 

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Sp. z o.o. o jakości wody
wodociągowej na terenie miasta Gostynina w I kwartale 2018r.

 

SUW Kolonia     - woda uzdatniona

Lp.

Parametry i wskaźniki

Jednostka

Zawartość w wodzie wodociągowej

Wymagania wg Rozp. Min. Zdr.    z dn. 7.12.2017r.               (Dz.U. 2017 poz.2294)

1.

Odczyn pH

pH

7,57±0,18

6,5 – 9,5

2.

Barwa

mg/l

 

 

5±1

Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

(pożądana wartość do 15 mg/l)

3.

Zapach

-

 

Akceptowalny

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

4.

Smak

-

 

Akceptowany

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

5.

Mętność

NTU

0,5±0,1

1,0

6.

Przewodność

µS/cm

239±13

2500

7.

Żelazo

µg/l

24,0±4,3

200

8.

Bakterie grupy Coli

jtk/100ml

0

0 jtk/100 ml

9.

Bakterie E.Coli

jtk/100ml

0

0 jtk/100 ml

10.

Ogólna liczba mikroorganizmów w temp.22±2°C po 72 h

jtk/1ml

9jtk/1ml

[5;18]

Bez nieprawidłowych zmian (*)


 Ocena Jakości Wody SUW Kolonia - plik do pobrania

 

Ocena Jakości Wody SUW Ziejkowa - plik do pobrania

SUW Ziejkowa     - woda uzdatniona

Lp.

Parametry i wskaźniki

Jednostka

Zawartość w wodzie wodociągowej

Wymagania wg Rozp. Min. Zdr.    z dn. 7.12.2017r.               (Dz.U. 2017 poz.2294)

1.

Odczyn pH

pH

7,46±0,17

6,5 – 9,5

2.

Barwa

mg/l

 

 

5±1

Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

(pożądana wartość do 15 mg/l)

3.

Zapach

-

 

Akceptowalny

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

4.

Smak

-

 

Akceptowany

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

5.

Mętność

NTU

0835±0,16

1,0

6.

Przewodność

µS/cm

252±14

2500

7.

Żelazo

µg/l

64,0±11,5

200

8.

Bakterie grupy Coli

jtk/100ml

0

0 jtk/100 ml

9.

Bakterie E.Coli

jtk/100ml

0

0 jtk/100 ml

10.

Ogólna liczba mikroorganizmów w temp.22±2°C po 72 h

jtk/1ml

7jtk/1ml

[3;15]

Bez nieprawidłowych zmian (*)

 

               (*) Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

           - 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej

           - 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta