Jakość i cena wody

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie sp. z o.o. zwraca się z informacją do swoich klientów ws. taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zgodnie z treścią przepisu art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami. MPK w Gostyninie sp. z o.o. złożyło wniosek o zatwierdzenie taryf w dniu 9 listopada 2016 roku. Powyższy wniosek został pozytywnie zweryfikowany przez Burmistrza Miasta Gostynina.

Rada Miejska w Gostyninie na posiedzeniu w dniu 20.12.2016r. zdecydowała o nie podjęciu uchwały w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2017 roku.

Wobec niepodjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf, zgodnie z treścią art. 24 ust. 8 ww. ustawy taryfy zweryfikowane przez Burmistrza wchodzą w życie z mocy prawa po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf.

 

Poniżej podajemy ceny naszych usług obowiązujących od dnia 22.01.2017r.

 Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaje cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat netto

1

Grupa 1

Cena wody (zł/m3)

3,00

2

Grupa 2

Cena wody (zł/m3)

4,38

3

Grupa 3

Cena wody (zł/m3)

3,40

4

Wszyscy odbiorcy

Miesięczna opłata abonamentowa ():

2,92

 

 

 

 

 

 

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaje cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat netto

1

Grupa 1

Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3)

4,15

2

Grupa 2

Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3)

7,83

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że w miesiącu styczniu abonament za mały wodomierz (dla Q3 ≤ 2,5 m3/h) będzie wynosił 2 zł netto, zaś dla Q3 > 2,5 m3/h będzie to 2,92 zł netto. W kolejnych miesiącach ceny będą naliczane wg nowych stawek. Zasady definiowania grup odbiorców pozostają bez zmian.

 


 Stawki obowiązujące do dnia 21.01.2017r

 

 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaje cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat netto w 2016

1

Grupa 1- gospodarstwa domowe

Cena wody (zł/m3)

2,74

2

Grupa 2 - pozostali odbiorcy

Cena wody (zł/m3)

4,31

3

Grupa 3 - woda na podlewanie

Cena wody (zł/m3)

3,39

4

Wszyscy odbiorcy

Miesięczna opłata abonamentowa (zł):

 

dla Q3 ≤ 2,5 m3/h

2,00

dla 2,5 m3/h ˂ Q3˂10 m3/h

8,18

dla Q3 ≥10 m3/h

35,47

Q3 – parametr urządzenia pomiarowego (wodomierza) - ciągły największy strumień objętości, przy którym wodomierz działa
w sposób prawidłowy w normalnych warunkach użytkowania, tzn. w warunkach przepływu ciągłego lub przerywanego
- maksymalny godzinowy przepływ wody, gdzie Q3 = qhmax.

 

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków:

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaje cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat netto w 2016

1

Grupa 1 - gospodarstwa domowe

Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3)

3,54

2

Grupa 2 - pozostali odbiorcy

Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3)

7,73

Wniosek taryfowy do pobrania

Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie taryf

 

                                                                                                                                                                                

Cennik usług oczyszczania nieczystości płynnych dowożonych do oczyszczalni ścieków                         przy ul. Ziejkowej 21 w Gostyninie:                               

 

 Cennik ścieków dowożonych obowiązujący od 10.06.2016r.

Lp.

Rodzaj ścieków

Jednostka miary

Cena brutto w zł

1

Nieczystości płynne socjalno-bytowe ze zbiorników bezodpływowych, dostarczane przez przewoźników  w okresie od 10.06.2016 do 31.07.2016          

m3

9,00

2

Nieczystości płynne socjalno-bytowe ze zbiorników bezodpływowych, dostarczane przez przewoźników  w okresie od 01.08.2016 od klientów, którzy mają możliwość podłączenia się do kanalizacji sanitarnej         

m3

14,00

3

Nieczystości płynne socjalno-bytowe ze zbiorników bezodpływowych, dostarczane przez przewoźników  w okresie od 01.08.2016 od pozostałych klientów         

m3

9,00

 

 

                                                                                                                                                                               

 

JAKOŚĆ WODY

 

Twardość wody
Norma na 60 - 500 mg CaCO3/l

Twardość
Wodociąg Gostynin
stopnie francuskie (stopnie F) od 19,4 do 21,6
stopnie niemieckie (DH) od 10,7 do 12,1
milimole CaCO3(mmol/l) od 1,91 do 2,16
mval/l od 3,8 do 4,3
mg CaCO3/l (ppm) od 191,4 do 216,3
stopnie brytyjskie (Clarka) od 13,4 do 15,1
skala twardości woda średniej twardości

 

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Sp. z o.o. o jakości wody
wodociągowej na terenie miasta Gostynina w I kwartale 2017r.
L.p. Parametry i wskaźniki Zawartość w wodzie wodociągowej Dopuszczalne
zakresy wartości
1 2 3 4 5
od do
1 Temperatura [C] 10 12
2 Barwa [mg Pt/l] akceptowalny akceptowalny akceptowalny
3 Mętność [NTU] 0,28 0,89 1
4 Odczyn pH 7,01 7,53 6,5-9,5
5 Przewodność [uS/cm] 223 457 2500
6 Smak akceptowalny akceptowalny akceptowalny
7 Zapach akceptowalny akceptowalny akceptowalny
8 Jon amonowy [mg/l] poniżej 0,06 0,161 0,5
9 Azotany [mg/l] - - 50
10 Azotyny [mg/l] - - 0,5
11 Mangan [mikrogram/l] <20 50 50
12 Żelazo [mikrogram/l] <20 76 200
13 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22C+2C po 72h [jtk/1ml] 0 10 50
14 Bakterie grupy coli [jtk/100ml] 0 0 0
15 Escherichia coli [jtk/100ml] 0 0 0
16 Enterokoki [jtk/100ml] 0 0 0

Próbki wody pobrane przez laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Sp. z o.o.

w 2 różnych punktach sieci miejskiej