Witamy na stronie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. zostało zawiązane w dniu 27 czerwca 1997 roku. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i dystrybucja wody dla ludności i innych odbiorców na terenie Miasta Gostynin oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. Spółka utrzymuje w sprawności technicznej ponad 60 km sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Każdego dnia dostarcza wodę z dwóch podziemnych ujęć dla 19 tys. mieszkańców Gostynina. Ujęcie wody przy ul. Kolonia obejmuje dwie studnie głębinowe wykorzystujące zasoby wody z utworów kredowych. Natomiast ujęcie wody przy ul. Ziejkowej obejmuje 3 studnie głębinowe wykorzystujące zasoby wody z utworów mioceńskich. Obie stacje są stacjami dwustopniowymi, a proces technologiczny uzdatniania wody z uwagi na jej dobrą jakość opiera się jedynie na metodzie filtracji przy zastosowaniu złóż żwirowych. Uzyskiwana w tych procesach woda o średniej twardości charakteryzuje się bardzo dobrą jakością. Spółka posiada także mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię, która codziennie odbiera ścieki pochodzące z gospodarstw domowych oraz zakładów zlokalizowanych na terenie Miasta. Do zakresu usług Spółki należą również kompleksowe badania wody i ścieków wykonywane przez własne laboratorium, posiadające certyfikat ISO 9001:2015.

 

a bd

 Długoletnie doświadczenie w eksploatacji sieci, obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze miasta Gostynina oraz wykwalifikowana kadra pracownicza pozwala nam każdego dnia w pełni realizować powierzone zadani

 


 

taryfa

 

 


 

 


 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia nr 5/2017

z dnia 30.03.2017r

 

Procedura Odcięcia Dostawy Wody i Zamknięcia Przyłączy Kanalizacyjnych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunalnym w Gostyninie Sp. z o.o.

I.

Przesłanki po wystąpieniu których MPK w Gostyninie jest uprawnione do odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego:

 1. Ustalenie, że przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;
 2. Nieuiszczenie przez Odbiorcę należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;
 3. Ustalenie, że jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;
 4. Stwierdzenie nielegalnego Poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

II.

Postępowanie w przypadku przystąpienia do odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego

ZAWIADOMIENIE

 1. MPK w Gostyninie zawiadamia listem poleconym o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody:
 2. powiatowego inspektora sanitarnego
 3. Burmistrza Miasta Gostynina
 4. Obiorcę usług
 5. .Zawiadomienie o zamiarze odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza następuje na co najmniej 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

ZASTĘPCZY PUNKT POBORU WODY

W przypadku odcięcia dostaw wody z powodu nieuiszczenia przez Odbiorcę należności za dwa pełne okresy obrachunkowe MPK w Gostyninie jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.


 

OGŁOSZENIE

  

            Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. pragnie poinformować, iż od dnia 08.04.2016r. możliwe jest wykonywanie przyłączeń instalacji kanalizacyjnych do nowo wykonanej sieci przy ul. Mazowiecka, Słowackiego, Kolejowa, Czapskiego, Hubalczyków, Honorowych Dawców Krwi, Gerwatowskiego, Małkowskiego, Gen. M. Wittek, z zachowaniem następujących procedur:

 1. Powiadomienia Spółki w formie pisemnej o planowanym terminie wykonania przyłącza z dwudniowym wyprzedzeniem,
 2. Włączenie do nowo wybudowanej sieci należy wykonywać pod nadzorem pracownika Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie
  Sp. z o.o.,
 3. Podpisania ze Spółką umowy na odprowadzenie ścieków. Dokumenty niezbędne do podpisania umowy : dokument potwierdzający własność nieruchomości, dowód osobisty, podanie (do uzyskania w siedzibie
  lub dostępne na stronie internetowej Spółki).
 4. Powiadomienia Spółki o zakończeniu prac związanych z wykonywaniem podłączenia do sieci.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. zaprasza do współpracy oraz do jak najszybszego wykonywania podłączeń do sieci kanalizacyjnej.

UWAGA

Wszystkie prace polegające na włączeniu instalacji wewnętrznej do nowo wybudowanej sieci są wykonywane we własnym zakresie, na własny koszt
i na odpowiedzialność użytkownika.

 

* W załączeniu wzór powiadomienia